Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Kedves Látogató!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy Ön jelenleg a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: FPSZ)  Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját (továbbiakban: Tájékoztató) látja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy lehetősége legyen alaposan megismernie gyermeke, és az Ön személyes adatainak kezelését, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Jogszabályi háttér:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13., 14., 15-22. ill. 34. cikkei, továbbá a Rendelet előírásai alapján módosított az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 16.§-a is egyértelműen előírja az előzetes tájékoztatási kötelezettséget, továbbá azt, hogy az előzetes tájékoztatást az Adatkezelőnek úgy kell biztosítania az érintettek részére, hogy az tömör, átlátható, érhető, könnyen hozzáférhető, világos- és közérhető megfogalmazású legyen. A fentieken túl az Adatkezelő köteles elősegíteni az érintettek jogainak a gyakorlását.

Az adatkezelő fogalmát az Info.tv.3.§ 9. pontja határozza meg: „ az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja” Ebben az esetben tehát a gyermeke/gyermekei és az Ön személyes adatainak kezelője az FPSZ lesz.

Jelen tájékoztatással a fenti jogszabályokban előírt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok:

Intézmény neve: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Intézmény rövid neve: FPSZ

Intézmény címe: 1077 Budapest, Izabella utca 77.

Intézmény vezetője/kapcsolattartó: Mosányi Emőke főigazgató

Fenntartó: Belső-Pesti Tankerületi Központ

Fenntartó vezetője/kapcsolattartó: Dr. Tolnai Mariann

Intézmény weblapja: fpsz.hu

Intézmény telefonszáma: 06-1-267-247-33

Intézmény email címe: foigazgato@fpsz.net

Adatvédelmi tisztviselő kinevezése az FPSZ-ben az Info.tv. 25/L §. a) pontja alapján kötelező.

Adatvédelmi tisztviselő neve: XXXXXXX

Adatvédelmi tisztviselő email cím: XXXXXXX

Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmek: Ön részéről felmerült kérdés esetén kérelmét postai- vagy elektronikus úton a fenti címre/email címre elküldheti. A választ legkésőbb 30 napon belül megküldjük a kérelemben megjelölt címre/email címre.

Adatfeldolgozó: az Info. tv. 3.§ 16. pontja alapján az „adatfeldolgozás az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége” Az FPSZ-nál adatfeldolgozó igénybevétele történik/nem történik.

Adattovábbítás: az Info. tv 3.§ 11. pontja alapján „az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele” Az FPSZ-nál az adattovábbítás kizárólag jogszabályi felhatalmazás, kötelezettség alapján történik.

Az FPSZ adatkezelőként tiszteletben tartja a számára átadott személyes adatokat, továbbá kiemelt feladatként, elkötelezett ezen adatok védelmében és minden törvényes eszközt felhasznál, hogy az adatkezelési tevékenysége során az érintettek, különös tekintettel a kiskorú gyermekek részére a Rendeletben, ill. az Info. tv-ben meghatározott jogokat ill. jogvédelmet biztosítson.

A gyermekek személyes adatai különleges védelmet igényelnek, mert ők nincsenek még tisztába a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményekkel és az ehhez kapcsolódó jogokkal, jogosultságokkal.

A személyes adatok kezelése, tárolásának időtartama:

Az Info. tv. 4.§ (1) bekezdése alapján „személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.” ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint: „csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

A 16. életévéét be nem töltött gyermek, tanuló esetén az adatkezelés csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő/szülők adták meg.

Ön bármikor kérheti a saját vagy gyermekének/gyermekeinek személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, ill. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A személyes adatai kezelésében bekövetkezett változásokat a XXXXX található nyilatkozattal módosíthatja.  Az érintett jogok tételesen felsorolva:

 • hozzáférési jog (adatok-, az adatkezelés tényének megismerése),
 • kiigazításhoz való jog (elavult, pontatlan adatok esetén),
 • törlési jog,
 • adatok kezelésének korlátozása,
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása,
 • személyes adatainak harmadik személy vagy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek a megtiltása,
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat készítése,
 • tiltakozás személyes adat használata ellen.

Adatkezelési célok:

Az FPSZ , mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó, hatályos jogszabályok  figyelembevételével:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai- óvodapszichológiai ellátás,
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

 

 

Adatbiztonsági Intézkedések:

A FPSZ mint adatkezelő, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi folyamatosan a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket. Ezek részletes szabályait az Info tv. 25/I.§ (1)-(2) bekezdései szabályozzák: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.”

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

 

Amennyiben az Ön vagy gyermeke/gyermekei személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült panasza az adatkezelő részéről nem vagy nem megfelelően kerül kivizsgálásra Önnek lehetősége van az adatkezelő felügyeleti szervéhez panaszt benyújtani.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Felügyeleti hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Felügyeleti hatóság postacíme: 1530 Budapest, Pf.:5

Felügyeleti hatóság email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felügyeleti hatóság telefonszáma: 06-1-391-14-00

Felügyeleti hatóság weblapja: www.naih.hu

Egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az adatvédelmi per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.